web site hit counter

شبکه سوم سیما در تاریخ 8 خرداد در گزارشی در خبر 22، به نقش ایمنی موتورسیکلت ها در کاهش تصادفت رانندگی پرداخت. در این گزارش، که در محل نمایشگاه مرکزی کویر انجام شد، رئیس انجمن موتورسیکلت سازان و همچنین مدیرعامل شرکت یکتاز کویر، توضیحاتی در مورد نقش تجهیزات ایمنی موتورسیکلت ها در کاهش تصادفات رانندگی پرداخته شد. 

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

1394/03/10
تصویر خبری  شبکه 3 سیما-کلاه ایمنی