web site hit counter

چهارشنبه 29 مهر ماه 94 برابر با 21 اکتبر که روز وسپا" "Vespa Day" نامگذاری شده، با حضور چندی از مدیران ایتالیایی از شرکت "پیاجیو" و شرکت تعدادی از وسپا سواران در نمایشگاه مرکزی کویر موتور، واقع در بلوار افریقا برگزار شد.

در این مراسم پس از بازدید تیم ایتالیایی شرکت پیاجیو از محصولات شرکت کویرموتور، بیش از ده وسپا سوار و با حضور جناب آقای بیژن خراسانی، مجری و گزارشگر محبوب ورزشی که با موتور سه چرخ پیاجیو طرح پلیس این گروه را هدایت میکرد، تور شهری خود را در سطح شهر تهران اجرا نمودند.

در این تور شهری بیش از ده موتورسیکلت وسپا از جمله "وسپا 946"، "وسپا پریماورا" و "وسپا تورینگ" شرکت داشتند.

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/10/25/Main/9431.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/10/25/Main/9432.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/10/25/Main/9433.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/10/25/Main/9434.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/10/25/Main/9435.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/10/25/Main/9436.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/10/25/Main/9437.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/10/25/Main/9438.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/10/25/Main/9439.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/10/25/Main/9440.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/10/25/Main/9441.Jpg

http://www.kavirmotor.com/Images/2015/10/25/Main/9442.Jpg

1394/08/03
تصویر خبری  وسپا-vespa-کویرموتور