طرح شکایت مشتریان

جهت طرح شکایات خود می توانید، از طریق فرم زیر اقدام نموده و یا فایل طرح شکایات را از این قسمت دانلود و برای واحد رسیدگی به شکایات، به شماره فکس 88924788-21-98+ ارسال نمایید.


مشخصات مشتری

مشخصات واحد مورد شکایت